Disclaimer

Deze website is eigendom van vzw De Kade

Contactpersoon: Ysaline Desmet (stafmedewerker communicatie)
Adres: Potterierei 42, 8000 Brugge, België
Telefoon: +32 50 68 15 70​
E-mail: communicatiedienst@de-kade.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan vzw De Kade of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De Kade levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal De Kade de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De Kade kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

De Kade geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De Kade kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

De Kade verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

GDPR (General Data Protection Regulation)

De AVG-wetgeving (AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming) vereist dat persoonlijke gegevens verwerkt worden in overeenstemming de principes rond databescherming. De Kade voldoet aan de regels en principes van deze wetgeving. Raadpleeg hier onze privacyverklaring.

Foto’s
Op de foto’s op onze website staan veel personen, altijd zonder naam. De betrokkene of zijn wettelijke vertegenwoordiger gaven toestemming voor het gebruik van deze foto door De Kade op de website en in interne en externe publicaties en de communicatie van de Kade.

Wij gebruiken de foto alleen met toestemming van de betrokkene of zijn wettelijke vertegenwoordiger. U kan te alle tijden uw toestemming intrekken door contact op te nemen met onze communicatiedienst (communicatiedienst@de-kade.be).

Auteursrecht
De Kade geeft de bezoeker van deze website de toelating om de gegevens van de website (met uitzondering van beeldmateriaal) te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve, niet-commerciële doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, verhandeling of exploitatie onder derden.
Als u gegevens voor andere doeleinden wenst te gebruiken dan is voorafgaande schriftelijke toestemming van De Kade vereist.

E-mail disclaimer

Deze e-mail is bestemd voor professioneel gebruik onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de afzender en zonder enige nadelige erkentenis vanwege De Kade VZW.
E-mails en eventuele bijlagen kunnen vertrouwelijke informatie bevatten. We vragen aan de geadresseerde om die informatie als dusdanig te behandelen.
Alle correspondentie verstuurd naar dit professionele e-mailadres kan door de bedrijfsleiding worden gelezen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil is enkel het gerechtelijk arrondissement, waaronder de maatschappelijke zetel van vzw De Kade valt, bevoegd.